ggplot2 (version 2.1.0)

zeroGrob: The zero grob draws nothing and has zero size.

Description

The zero grob draws nothing and has zero size.

Usage

zeroGrob()

Arguments